Home Uncategorized กราบไหว้บูชา ท้าวเวสสุวรรณ เสริมโชคลาภ มีอำนาจวาสนา โชคดีทุกคน

กราบไหว้บูชา ท้าวเวสสุวรรณ เสริมโชคลาภ มีอำนาจวาสนา โชคดีทุกคน

3 second read
0
0
369

กราบไหว้บูชา ท้าวเวสสุวรรณ เสริมโชคลาภ มีอำนาจวาสนา โชคดีทุกคน

โดยสำหรับใคร ที่กำลังด ว ง ตก หรือกำลังโด น สิ่งลี้ลับร บกว น ขอแ น ะนำ ให้คุณลองสวดพระ ค า ถ า บูช า ท้ า วเวสสุวร ร ณแล้วปฎิบัติต า มวิธีก า ร สวดค า ถ า บูช าเพื่อเสริมโชคล า ภ ขจัดอุปสร ร ค สิ่งอัปมงคลแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงก า ร เปลี่ย น แปลงของชีวิตใ น ท า งที่ดีขึ้ นอย่างแน่นอน

“พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ ศั ต รูทั้งหล า ย วิ น า ศสั น ติ พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โ ร คทั้งหล า ย วิ น า ศสั น ”

สำหรับบทใ น 2 บร ร ทัดแร กนั้นเป็ น ก า ร ก ล่ า วค า ถ า เพื่อปกป้องและรักษ า ต น เอง ท่ า น ยังได้มีการบ อก ว่ า เ ส ก น้ำให้กิ น เสกข้ า วให้กิ น สกอะไรให้กิ น แม้แต่สิ่งที่ไม่ดีกิ น เข้ า ไปมั น ก็จะสล า ยไปใ น ตัวเอง อี ก บท หนึ่งของพ ร ะ พุทธเจ้ า องค์ปัจจุบั น

“ฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงกะร ะณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ช า น า มิ ช า น า มิ”

ทั้ง ส า ม ค า ถ า บทนี้ ให้ส่งพร้อมกั น เลย ท่ า น บอกว่ า สวดแล้วศั ต รูจะแ พ้ ภั ย และพิ น า ศไปเอง ผู้ใดหวัง ค ว า ม เ จ ริ ญ ใ น ล า ภยศ ท รั พ ย์ สิ น เ งิ น ทอง อำ น า จว า ส น า ให้บูช ารูป องค์ท้ า วเวสสุวร ร ณ หรือ ท้ า วกุเวร ต า มค า ถ า บูช า ต่อไปนี้

ค า ถ า บูช า ท้ า วเวสสุวร ร ณ หรือ ท้ า วกุเวร (บูช า ปร ะจำวั น )

ตั้ง น ะโม 3 จบ

อิติปิ โส ภะคะว า ยมมะร า ช า โ น ท้ า ว เ ว ส สุวร ร ณโณ

มะร ะณัง สุขัง อะหัง สุคะโต น ะโม พุทธ า ยะ

ท้ า ว เ ว ส สุวร ร ณโณ จ า ตุมะห า ร า ชิก า ยักขะพั น ต า ภัทภูริโต

เวสสะ พุสะ พุทธัง อะหัง พุทโธ ท้ า ว เ ว ส สุ ว ร ร ณ โณ น ะโม พุทธ า ยะ

เมื่อสวด 3 , 7 หรือ 9 จ บ แล้วจึงขอพร

ห า ก ส า ม า ร ถ จัดห า เครื่องบูช า ได้

ให้บูช า ด้วย ดอกกุหล า บ 9 ดอก จุดธูป 9 ดอก

ผู้ที่ได้ทั้งบูช า ด้วยก า ร ก ร า บ ไ ห ว้

และนำคุณธร ร มของตัวท่ า น ไ ป ป ฏิ บั ติ

ด้ ว ย จะช่วยส่งผลให้เจริญก้ า วหน้ า และร่ำร วย มีคว า มสุขอย่ า งแน่ น อ น

ที่มา kasetpost

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Uncategorized

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

ร า ศีโ ชค ให ญ่ท้ า ยปี  ร ว ย นาทีสุดท้าย

ร า ศี. เมถุน.หยับจั บอะไรก็รุ่ง ชาว ร า ศี. เมถุนก็มา … …