Home ชีวิต ข้อเสีย..ของคนพูดตรงเกินไป..ที่ทำให้คนรอบข้างเสียความรู้สึก

ข้อเสีย..ของคนพูดตรงเกินไป..ที่ทำให้คนรอบข้างเสียความรู้สึก

2 second read
0
0
136

การเป็นคนพูดตรงๆ เป็นคนชัดเจน

บางคนก็มองว่าดี

ชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อม

บางคนก็มองว่าไม่ดี

ไม่หัดพูดรักษาน้ำใจคนอื่นบ้าง

ไม่รู้กาละเทศะ

วันนี้จะมาบอกถึงข้อเสียของการเป็นคนพูดตรงๆ

ที่อาจทำให้คุณผิดใจกับคนรอบข้างได้

ก ร ะ ท บ ก ร ะ เ ทื อ น จิตใจคนอื่น

หากคิดจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมกับคนอื่น

บางครั้งการพูดตรงๆ

อาจจะทำให้คุณใช้ชีวิตค่อนข้างลำบาก

เพราะคนเราต่างมีนิสัยไม่เหมือนกัน

และบางคำพูดของคุณ

ก็อาจจะไป ก ร ะ ท บ ก ร ะ ทั่ ง จิตใจคนอื่นโดยไม่รู้ตัว

บางครั้งคุณก็ควรจะสังเกตคนอื่นบ้าง

ใส่ใจคนอื่นบ้าง ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูด

ไม่มีศิลปะในการพูด พูดตรงๆ

ให้ฉลาดถูกกาละเทศในบางเรื่อง

ดีกว่าพุดตรงๆ ทุกเรื่องแล้วต้องสร้าง ศั ต รู

ดังนั้นแล้วคุณต้องรู้จักการใช้คำพูด

หรือที่เรียกว่าศิลปะในการพูด

ดูเป็นคนที่ไม่คิดก่อนพูดคนที่คิดก่อนพูด

“คือคนที่ใช้สติ”

ไตร่ตรองให้ดีก่อน ถ้าคุณพูดจาตรงๆ ที่ดูเหมือน แ ร ง ๆ

จะกลายเป็นว่าคุณใช้อารมณ์มากกว่า

ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่ทำให้รู้สึกไม่ดี

หรือไม่สบายใจหรอกนะ การพูดตรงๆ แข็งๆ นี่ก็เช่นกัน

บางครั้งอาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าคุณ น่ า ก ลั ว และอยู่ด้วยก็อึดอัด

ดังนั้นแล้ว หากจะเป็นคนพูดตรงๆ ควรพูดในเรื่องที่สมควรพูด

ถูกกาละเทศะ ไม่ทำร้ายจิตใจผู้อื่น พูดด้วยเหตุผล

และใช้สติคิดให้ดีก่อนจะพูดออกไปจะดีที่สุดค่ะ

“แล้วจะพูดจาให้เข้าหูผู้ฟังได้อย่างไร?”

ตามตำราพิชัยสงครามของท่านซุนวู

กล่าวไว้ว่า

“การรบให้ชนะจะต้องรู้กำลังเรากำลังเขา

และรู้วิธีการรบที่สมบูรณ์ รบร้อยครั้งย่อมชนะทั้งร้อยครั้ง!”

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการพูดแล้วเราน่าจะประยุกต์ใช้ได้อย่างดี

ต้องรู้เรา (ตัวผู้พูดเอง)

คือการรู้ตัวเราในฐานะผู้พูดเอง

เราอยู่ในฐานะหน้าที่อะไร

ควรมีสิทธิและหน้าที่อย่างไร

และแสดงบทบาทให้สมฐานะ

หน้าที่อย่างจริงจัง รู้จักกาลเทศะ

และฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ

ต้องรู้เขา (ตัวผู้ฟัง)

ต้องรู้ว่าเขาเป็นใคร มีความสนใจ

และต้องการฟังในเรื่องอะไร เช่นเด็กๆสนใจเรื่อง

นิทาน ความสนุกสนาน หนุ่มสาวสนใจเรื่องความรัก

วัยกลางคนสนใจเรื่องหน้าที่การงาน

ผู้คนย่อมมีความต้องการฟังและพูดคุยในเรื่องเหมือน ๆ กัน

ต้องรู้วิธีพูด

ต้องคำนึงถึงโอกาส เวลา สถานที่ ตัวบุคคล

ก่อนจะพูดคิดให้ดีระงับอารมณ์ที่ไม่ดี

รักษาความใจเย็น ไม่พูดในสิ่งที่จะทำให้ผู้ฟัง เ สี ย ความรู้สึก

พูดดีมีประโยชน์

พูดถูกกาละเทศะ

กาละ ได้แก่ เวลา เทศะ ได้แก่ สถานที่

ก่อนที่จะพูด ก็ต้องดูเวลาก่อนว่าเวลานี้เขาพูดเรื่องอะไรกัน

เช่น เขาพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำสาธารณะประโยชน์

ควรทำอย่างนี้อย่างนั้น มีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้

แต่กลับไปพูดตรงกันข้ามเสียว่าไม่มีประโยชน์

ถ้าพูดถูกกาละเทศะก็มีประโยชน์ จัดเป็นวาจาสุภาษิต

พูดแต่คำสัตย์

คำสัตย์ตรงกันข้ามกับคำเท็จ

ผู้พูดคำเท็จย่อมขาดความเชื่อถือของคนทั้งหลาย

คนใดพูดคำสัตย์และเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

แม้ตัวจะจากไป แต่คำพูดนั้นก็ยังอยู่ตลอดไป

พูดไพเราะอ่อนหวาน

ซึ่งเป็นที่ชอบใจของคนทุกชั้น

มารดาบิดาเจรจากับบุตรธิดาด้วยคำอ่อนหวาน

คำนั้นย่อมจับใจของบุตรธิดา ทำให้เกิดความรัก

บุตรธิดาผู้รู้จักพูด ก็ย่อมเป็นที่รักของมารดาบิดา

ท่านผู้เป็นใหญ่ฉลาดในการปฏิสันถาร

กล่าวคำทักทายปราศรัยโปรยปรายแก่ผู้น้อยทั่วหน้า

ย่อมยังตนให้เป็นที่รักนับถือของคนทั้งหลาย

อาจยังผู้น้อยให้มีแก่ใจทำงานด้วยความภักดี

อันวาจาไพเราะอ่อนหวาน เปรียบดังอาหารมีโอชารส

ยังผู้กินให้พอใจ ติดใจ ต้องการกินอีก

พูดคำที่ประกอบด้วยประโยชน์

คือ เมื่อจะพูดแต่ละครั้งก็ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง

เช่นพูดชี้ชวนให้ผู้ฟังมีความขยันทำงาน

โดยชี้โทษของความเกียจคร้านให้ผู้ฟังเห็นว่า

เป็นเหตุให้ยากจน ไม่มีคนนับถือ มีแต่ความลำบาก

และชี้คุณของความขยัน อดทนทำงานโดยสุจริต ฃ

คือ มีทรัพย์สมบัติ สามารถตั้งตัวได้ ไม่ลำบาก

มีคนเคารพนับถือ หรือพูดแนะนำให้ผู้ฟังเกิดอุตสาหะ

คือ ทำสิ่งที่ ไ ม่ ผิ ด ก ฎ ห มา ย และศีลธรรม

ทั้งทางตรงและทางอ้อม

และพูดแนะนำให้ผู้ฟังกลัวบาป คือ ความผิด

ซึ่งมีผลตรงกันข้ามกับบุญ คือ ความดี

พูดด้วยจิตเมตตา

คือผู้พูดมีเมตตาอยู่ในใจ ปรารถนาดีแก่ผู้ฟัง

ไม่ใช่ปรารถนาร้าย เพราะการไม่เบียดเบียนกัน

เป็นสุขด้วยกันทั้งสองฝ่าย ดังคำสอนว่า

“ความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลก”

เป็นความจริงถ้ามนุษย์เราเว้นจากการเบียดเบียนกัน

มีเมตตาต่อกัน ต่างฝ่ายต่างทำมาหากินตามฐานะของตน

ไม่ต้องกังวลถึงภยันตรายอันจะพึงมีเพราะความเบียดเบียน

จะนั่ง จะนอน จะยืน จะเดิน ก็เป็นสุข

ดังนั้น ผู้พูดแต่คำที่ดี

ไพเราะ ย่อมจะทำให้ผู้ที่ได้ยิน ได้ฟัง

เกิดความชื่นใจ สบายใจ สุขใจ

ทำให้คนรักใคร่นับถือ แต่ถ้าตรงกันข้าม

คือ พูดไม่ดี นอกจากจะทำให้ตนเองเสียชื่อเสียงแล้ว

ย่อมกลับทำลายคนรอบข้างในทางอ้อมอีกด้วย

เป็นตาฮัก

Load More Related Articles
Load More By tahug
Load More In ชีวิต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

ค น เ กิ ด 3 วั น นี๊ จ ะรว ย มี ค นนำเ งิ นมาใส่มื อ

คนใจดี นำโ ช คมาให้.วันพุธ มีเกณฑ์ที่จะถูกส ลากร างวัล … …