ລາຍງານອຸບປະຕິເຫດ ປະຈໍາວັນທີ 14 ກຸມພາ 2022 ຈໍານວນເກີດ 38 ລາຍ.

ລາຍງານອຸບປະຕິເຫດ ປະຈໍາວັນທີ 14 ກຸມພາ 2022.
ຈໍານວນເກີດ 38 ລາຍ, ເສຍຊີວິດ 9 ຄົນ.
ແຂວງທີ່ເກີດອຸບປະຕິເຫດ
1. ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເກີດ 05 ລາຍ,ເສຍຊິວິດ 02 ຄົນ
2. ແຂວງອຸດົມໄຊ ເກີດ 07 ລາຍ
3. ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເກີດ 01 ລາຍ
4. ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເກີດ 05 ລາຍ,ເສຍຊິວິດ 01 ຄົນ
5. ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເກີດ 02 ລາຍ
6. ແຂວງຊຽງຂວາງ ເກີດ 01 ລາຍ,ເສຍຊິວິດ 03 ຄົນ
7. ແຂວງວຽງຈັນ ເກີດ 01 ລາຍ
8. ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ເກີດ 02 ລາຍ
9. ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເກີດ 01 ລາຍ,ເສຍຊິວິດ 01 ຄົ
10. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເກີດ 01 ລາຍ,ເສຍຊິວິດ 01 ຄົນ,ລົດຍົນຕໍາຄົນຍ່າງ
11. ແຂວງສາລະວັນ ເກີດ 02 ລາຍ
12. ແຂວງຈໍາປາສັກ ເກີດ 07 ລາຍ.ເສຍຊິວິດ 01 ຄົນ
13. ແຂວງເຊກອງ ເກິດ 01 ລາຍ
14. ແຂວງອັດຕະປື ເກີດ 02 ລາຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published.