ຮອ້ງວ້າວເລີຍ!!!ຕະຫຼາດຢູ່ຫວຽດນາມ ໃຊ້ໃບໄມ້ຊືເຄື່ອງ…

ຕະຫຼາດຢູ່ຫວຽດນາມ ໃຊ້ໃບໄມ້ຊືເຄື່ອງ…

ບໍ່ມີອິນເຕີເນັດຢູ່ບອ່ນນີ້ແຕ່ມີລຸງແລະປ້າຫຼາຍຄົນທີ່ເອົາເວລາແລະຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ກິນແບບນີ້ເພື່ອໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບຈາກໝູ່ຂອງລາວ

ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ຕອ້ງໃຊ້ເວລາກັບກັບດຽວນີ້ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍແລ້ວ, ມື້ນີ້ໃຜທີ່ບໍ່ໄດ້ໄປຊອກອົງກອນ 2 ໂມງແລງມື້ນີ້

ແມ່ຕູ້ຢູ່ສະເໝີ ແລະນີ້ຄືເປົ້າໝາຍທີ່ໃບພໍ່ແມ່ຂອງເຈົ້າຍັງຢູ່ກັບຄອບຄົວຂອງເຈົ້າຕະຫຼອດແຫ່ງ​ນີ້​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຄິດ.ບໍ່ມີອິນເຕີເນັດຢູ່ບ່ອນນີ້ ແຕ່ມີປ້າ ແລະ ລຸງຫຼາຍຄົນທີ່ເອົາເວລາ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ກິນແບບນີ້ເພື່ອໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບຈາກໝູ່ຂອງລາວ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ຕ້ອງ

ໃຊ້ເວລາກັບອີກ ດຽວນີ້ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍແລ້ວ. ມື້ນີ້ໃຜທີ່ບໍ່ໄດ້ໄປຊອກຫາເວລາ 2 ໂມງແລງ ມື້ນີ້ແມ່ຕູ້ຢູ່ຕະຫລາດສະເໝີ ແລະນີ້ຄືເປົ້າໝາຍທີ່

ໃບພໍ່ແມ່ຂອງເຈົ້າຍັງຢູ່ກັບຄອບຄົວຂອງເຈົ້າຕະຫຼອດ

Leave a Reply

Your email address will not be published.