ເຕືອນການສັນຈອນເສັ້ນທາງແຕ່ເມືອງຫີນເຫີບໄປຫາເມືອເຟືອງໄປບໍ່ໄດ້ເດີທາງເນື່ອງຈາກວ່າເສັນທາງຂາດແລ້ວໄປມາບໍສະດວກລະເດີ ໃນວັນທີ20.2.2022

 

ເຕືອນການສັນຈອນເສັ້ນທາງແຕ່ເມືອງຫີນເຫີບໄປຫາເມືອເຟືອງໄປບໍ່ໄດ້ເດີທາງ

ເນື່ອງຈາກວ່າເສັນທາງຂາດແລ້ວໄປມາບໍສະດວກລະເດີ ໃນວັນທີ20.2.2022

ເນື່ອງຈາກວ່າສະພາບອາກາດມີຝົນຕົກຫນັກຕໍ່ເນືອງ.

ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ18.02.2022ເປັນຕົ້ນມາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.