ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດແຕ່ວັນທີ 28 ກຸມພາ ຫາ 06 ມີນາ 2022

ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດແຕ່ວັນທີ 28 ກຸມພາ ຫາ 06 ມີນາ 2022

ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດແຕ່ວັນທີ 28 ກຸມພາ ຫາ 06 ມີນາ 2022

ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດແຕ່ວັນທີ 28 ກຸມພາ ຫາ 06 ມີນາ 2022

 

ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດແຕ່ວັນທີ 28 ກຸມພາ ຫາ 06 ມີນາ 2022

ຂໍ້ມຸນຈາກ: ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ

Leave a Reply

Your email address will not be published.