ແຈ້ງການດ່ວນ ສປປ ລາວ ເຮົາໄດ້ເພີ່ມທະວີວຽກງານ ເຂົ້າໃນການສູ້ຮົບແລ້ວ

ເພີ່ມທະວີວຽກງານປະຈຳການກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ

ກ່ຽມພ້ອມສູ້ຮົບ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.