ໃຜວ່າຜູ້ຍິງອ່ອນແອ ນ້ຳໃຈຄວາມຮັກຊາດຂອງຜູ້ຍິງຢູເຄຼນ

ໃຜວ່າຜູ້ຍິງອ່ອນແອ ນ້ຳໃຈຄວາມຮັກຊາດຂອງຜູ້ຍິງຢູເຄຼນ

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປອດໄພ ຂໍໃຫ້ສົງຄາມຢຸດຕິກ່ອນທີ່ຈະເກີດການເສຍຫາຍຫຼາຍໄປກວ່ານີ້

ຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນຜຸ້ບໍລິສຸດທີບໍ່ກຽວຂ້ອງກັບສົງຄາມຈົ່ງຢູ່ລອດປອດໄພ

,

Leave a Reply

Your email address will not be published.