ດວ່ນ!!!ຈັບໄດ້ຊາວຈີນລັກເຂົ້າເມືອງແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ອ້າຍນ້ອງຈັດການລຽບຕາມຊາຍແດນ,

ຊາວຈີນລັກເຂົ້າເມືອງແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍມີເຈົ້າຫນ້າທີ່

ພາຍໃນໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືແຕ່ອ້າຍນ້ອງທີ່ປະຕິບັດການບໍ່ໄດ້ສົນໃຈ

ກັບການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວສະນັ້ນຈຶ່ງສາມາດຈັບກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.