ຜູ້ນຳຍູເຄຣນ ກ່າວໂຈມຕີ NATO ຂີ້ຂາດ. ຣັສເຊຍ ປິດການສົ່ງກາສໃຫ້ຍູໂລບ ຕອບໂຕ້.

ຜູ້ນຳຍູເຄຣນ ກ່າວໂຈມຕີ NATO ຂີ້ຂາດ. ຣັສເຊຍ ປິດການສົ່ງກາສໃຫ້ຍູໂລບ ຕອບໂຕ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published.