ອັດຕະປື ມີ 31 ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຂາຍໄຟໄປແລ້ວ 8 ເຂື່ອນ

ອັດຕະປື ມີ 31 ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຂາຍໄຟໄປແລ້ວ 8 ເຂື່ອນ
ປັດຈຸບັນທົ່ວແຂວງອັດຕະປື ມີໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າທັງໝົດ 31 ໂຄງການ, ,
ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງຫຼາຍກວ່າ 5 MW ຂຶ້ນໄປ ມີ 29 ໂຄງການ, ລວມກໍາລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 1.882,90 MW ຊຶ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄື:
Orange Sith Chant - ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳເທີນ 2 | Centrale Hydroélectrique Nam  Theun II
ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາ ມີ 6 ໂຄງການ, ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ມີ 6 ໂຄງການ, ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສັນຍາຄຸ້ມຄອງ-ກໍ່ສ້າງໂຄງການ ມີ 5 ໂຄງການ, ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສັນຍາສໍາປະທານໂຄງການ ມີ 1 ໂຄງການ, ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ມີ 4 ໂຄງການ
ແລະ ໂຄງການທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການຂາຍໄຟຟ້າແລ້ວ ມີ 8 ໂຄງການຄື: ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍເຫາະ,ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກະໝານ 1, ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກະໝານຊານໄຊ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊນໍ້ານ້ອຍ 1, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າກົງ 1, ນໍ້າກົງ 2 ແລະ ນໍ້າກົງ 3. ສ່ວນເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 5 MW ລົງມາ ມີຈໍານວນ 2 ໂຄງການ
ລວມກໍາລັງຄິດຕັ້ງ 5,65 MW ຊຶ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄື: ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາ ມີ 1 ໂຄງການ ແລະ ດໍາເນີນງານປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າແລ້ວ 1 ໂຄງການ ຄື: ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍສະໝອງ.
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ວິທະຍາ ພົມມະຈັນ ກໍາມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງອັດຕະປື ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ ປະຈໍາປີ 2021
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ປະຊາຊົນ

Leave a Reply

Your email address will not be published.