9 ປັດຊະຍາຊິວິດ ຖ້າເຂົ້າໃຈ ຄວາມທຸກໃນໃຈຈະນ້ອຍລົງ

9 ປັດຊະຍາຊິວິດ
ຖ້າເຂົ້າໃຈ ຄວາມທຸກໃນໃຈຈະນ້ອຍລົງ
1. ສິ່ງທີ່ທຸກຄົນມີເທົ່າກັນຄື “ເວລາ” ໃຊ້ກໍ່ໝົດ ບໍ່ໃຊ້ກໍ່ໝົດ
2. ທຸກຊີວິດມີຄວາມຕາຍເປັນປາຍທາງ ບໍ່ມີໃຜຫຼີກເວັ້ນໄດ້ ຢ່າເສຍເວລາໄປອິດສາ ຫຼື ສາບແຊ່ງໃຜໆ ເພາະສຸດທ້າຍແລ້ວເຂົາກໍ່ຕາຍ ເຮົາກໍ່ຕາຍຄືກັນ
3. ຄວາມທຸກບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກຜູ້ອື່ນ ເບິ່ງ-ຄິດ-ເວົ້າ ກ່ຽວກັບເຮົາແນວໃດ ແຕ່ຄວາມທຸກເກີດຂຶ້ນຍ້ອນເຮົາໄປຄິດວ່າຜູ້ອື່ນຈະ ເບິ່ງ-ຄິດ-ເວົ້າກ່ຽວກັບເຮົາແນວໃດຕ່າງຫາກ
4. ທຸກເພາະບໍ່ມີ ນັ້ນນ້ອຍກວ່າທຸກເພາະບໍ່ພໍ
ບັນຫາພາຍໃນ ໃຫຍ່ກວ່າບັນຫາພາຍນອກສະເໝີ ຈົ່ງເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ ສິ່ງຂອງບາງຢ່າງໄດ້ກໍ່ດີ ບໍ່ມີກໍ່ໄດ້
5. ຊີວິດຈະເປັນອິດສະຫຼະ ຖ້າຍອມຮັບຄວາມເປັນຕົວເອງ ແລະໃຊ້ຊີວິດໃນແບບຂອງຕົວເອງ ແຕ່ຊີວິດໂຄດຈະເມື່ອຍ ຖ້າພະຍາຍາມເປັນຄືຄົນອື່ນ ເພາະບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນເລີຍທີ່ໃຜຄົນໜຶ່ງຈະພະຍາຍາມໄປເປັນແບບໃຜຄົນໜຶ່ງເພື່ອທີ່ຈະມີຄວາມສຸກ ເພາະຄົນຈະມີຄວາມສຸກໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຮູ້ຈັກໃຫ້ກຽດ ແລະເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເອງ
6. ບໍ່ມີໃຜບັງຄັບເຮົາໄດ້ ແລະ ເຮົາກໍ່ບໍ່ຄວນໄປບັງຄັບໃຜຄືກັນ ເພາະທຸກຄົນຕ່າງກໍ່ມີທາງເດີນເປັນຂອງຕົວເອງ
7. ກົດແຫ່ງກຳ (ຜົນການກະທຳ) ຄົນເຮົານັ້ນເຮັດສິ່ງໃດຍ່ອມຮູ້ຢູ່ແກ່ໃຈ ດີຫຼືຊົ່ວຕົວເຮົາຮູ້ດີ ເມື່ອເຖິງເວລາກຳຈະເຮັດວຽກຂອງມັນຢ່າງແນ່ນອນ
8. ບໍ່ຄາດຫວັງ ກໍ່ຈະບໍ່ຜິດຫວັງ ໃຜປ່ອຍວ່າງໄດ້ຄົນນັ້ນກໍ່ມີຄວາມສຸກ ການຄອບຄອງບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຜິດ ຜິດທີ່ໄປຍຶດຕິດໃນສິ່ງທີ່ຄອບຄອງ ຢ່າໄປຄາດຫວັງໃຫ້ສິ່ງໃດໆເປັນໄປຕາມໃຈເຮົາ ເພາະບາງເລື່ອງໃນຊີວິດ ເຮົາກໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນໄປຕາມສິ່ງທີ່ມັນຄວນຈະເປັນ
9. ຊີວິດທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄືຊີວິດທີ່ເປັນແບບຂອງຕົວເອງ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຍິ່ງໃຫຍ່ ຂໍພຽງມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ຮັກ ມີເວລາຢູ່ກັບຄົນທີ່ຮັກ ບໍ່ປຽບທຽບໃຜ ບໍ່ອິດສາໃຜ ປ່ອຍວາງອາດີດ ເລີກຄາດຫວັງອະນາຄົດ ເຮັດມື້ນີ້ໃຫ້ເຕັມທີ່ ແລະດີທີ່ສຸດກໍ່ພໍແລ້ວ

Leave a Reply

Your email address will not be published.