NATOຕັ້ງຂື້ນມາເພື່ອຫຍັງ

NATOຕັ້ງຂື້ນມາເພື່ອຫຍັງ

NATOຕັ້ງຂື້ນມາເພື່ອຫຍັງ?

ທີ່ວ່ານາໂຕ້ຕັ້ງຂື້ນມາເພື່ອໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງການທະຫານກັບປະເທດສະມາຊິກໃນກໍລະນີທີ່ຖືກຄຸກຄາມຈາກພາຍນອກລວມໄປເຖິງການສົ່ງເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດນັ້ນແມ່ນບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ.

ທາດແທ້ຂອງນາໂຕ້ຕັ້ງຂື້ນມາບໍ່ໄດ້ເພຶ່ອປະເທດ/ດິນແດນທີີ່ເປັນສະມາຊິກແຕ່ຢ່າງໃດແຕ່ຕັ້ງຂື້ນມາເພື່ອເປັນແທນແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງອາເມລິກາຝ່າຍດຽວ.

ອາເມລິກາໃຊ້ປະເທດ/ດິນແດນທີ່ເປັນສະມາຊິກເພື່ອເປັນຕົວແທນແລະຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາຝ່າຍດຽວເທົ່ານັ້ນ.ບັນດາສະມາຊິກຕ້ອງໄດ້ຈັດຊື້ອາວຸດຈາກອາເມລິກາແລະຈ້າງທະຫານອາເມລິກາມາຢູ່ໃນປະເທດ/ດິນແດນຂອງຕົນຫມົດເງິນຢ່າງມະຫາສານໃນແຕ່ລະປີ.

ສະຫະລັດໄດ້ໂຄສະນາໃຫ້ກັບສະມາຊິກວ່າລັດເຊຍ,ຈີນ,ອີຣ່ານແລະເກົາຫລີເຫນືອເປັນໄພຄຸກຄາມຢ່າງຮ້າຍແຮງສະນັ້ນບັນດາສະມາຊິກຈຶ່ງຕ້ອງຈັດຊື້ອາວຸດຂອງອາເມລິກາແລະຈ້າງທະຫານອາເມລິກາມາຢູ່ໃນປະເທດ/ດິນແດນຂອງຕົນເພື່ອປ້ອງກັນໄພຄຸກຄາມທັງຫລາຍທັງປວງ.

ຖ້າປະເທດສະມາຊິກໃດບໍ່ຈັດຊື້ອາວຸດຫລືຈັດຊື້ອາວຸດບໍ່ເຕັມສ່ວນຕາມສະຫະລັດໄດ້ແນະນຳແລ້ວອາເມລິກາກໍມີການຍຸຍົງສົ່ງເສີມແລະສະນັບສະຫນູນໃຫ້ມີຄວາມຂັດແຍ່ງພາຍໃນຫລືລະຫວ່າງປະເທດ.

ຖ້າປະເທດສະມາຊິກໃດບໍ່ຈ້າງທະຫານອາເມລິກາຫລືຈ້າງບໍ່ເຕັມສ່ວນຕາມສະຫະລັດໄດ້ແນະນຳແລ້ວອາເມລິກາກໍມີການຍຸຍົງສົ່ງເສີມແລະສະນັບສະຫນູນໃຫ້ມີຄວາມຂັດແຍ່ງພາຍໃນຫລືລະຫວ່າງປະເທດພ້ອມກັນນັ້ນບັນດາສະມາຊິກຕ້ອງໄດ້ຊື້ສິນຄ້າຕາມລາຄາທີ່ສະຫະລັດໄດ້ກຳນົດເທົ່ານັ້ນເມື່ອໄດ້ເຂົ້າກຸ່ມນາໂຕ້ແລ້ວແມ່ນບໍ່ມີຄວາມອິດສະຫລະໃນການຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົນເອງເພາະທຸກຢ່າງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ປະເທດ/ດິນແດນທີ່ເປັນສະມາຊິກກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບເຂດປົກຄອງພິເສດທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສະຫະລັດອາເມລິກາແຕ່ຝ່າຍດຽວ.ທາງທີ່ດີມີປະເທດ/ດິນແດນເປັນຂອງຕົນເອງແລ້ວຄວນມີຄວາມອິດສະຫລະໃນການຕັດສິນໃຈຍັງດີກວ່າຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ນາໂຕ້ຕັ້ງຂື້ນມາບໍ່ໄດ້ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບປະເທດທີ່ອາເມລິກາໂຄສະນາວ່າເປັນໄພຄຸກຄາມແຕ່ຢ່າງໃດແຕ່ຕັ້ງຂື້ນມາເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກເປັນຕົວແທນໃນການຮັບໃຊ້ເປັນກຳແພງປ້ອງກັນແລະສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ປະເທດທີ່ອາເມລິກາໂຄສະນາວ່າເປັນໄພຄຸກຄາມນັ້ນເປັນພຽງການຕະຫລາດຂອງອາເມລິກາທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກຈັດຊື້ອາວຸດແລະຈ້າງທະຫານອາເມລິກາໄດ້ຜັນປ່ຽນກັນໄປນັ່ງກິນນອນກິນຢູ່ໃນປະເທດຂອງຕົນພ້ອມກັນນັ້ນອາເມລິກາຍັງໃຊ້ສະມາຊິກເປັນຕົວແທນໃນການຕໍ່ສູ້ສ່ວນສະຫະລັດອາເມລີກາແມ່ນນັ່ງເອົາເງິນຈາກການຂາຍອາວຸດ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ:

https://www.facebook.com/100074253198471/posts/149536454198127/

Leave a Reply

Your email address will not be published.