ຕຳຫລວດຜູ້ກ້າຈັບໂຈນມີດາບ

ຕຳຫລວດຜູ້ກ້າຈັບໂຈນມີດາບ

ດ້ວຍມືເປົ່າ ໂດຍໃຊ້ຍຸດທະວິທີ ວອງໄວ ປອດໄພ.

ຊົນຄຼິບ.

ທີ່ມາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.