ລັດເຊຍຈັດໂຫດອີກແລ້ວ.!!!ຍິງເຄື່ອງບິນ ຂົນສົ່ງອາວຸດ ຂອງເມກາ NATO ຖືກ S400 ສອຍຕົກຍອຍຫຍັບ. ໃນເມືອງໂອເດຊາ.

ເຄື່ອງບິນ ຂົນສົ່ງອາວຸດ ຂອງເມກາ NATO ຖືກ S400 ສອຍຕົກ. ໃນເມືອງໂອເດຊາ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.