Home ดวงชะตา 3 ร า ศี หมอไก่ชี้ มีเ ก ณฑ์ พบเจอแต่ โชค ล าภ

3 ร า ศี หมอไก่ชี้ มีเ ก ณฑ์ พบเจอแต่ โชค ล าภ

2 second read
0
0
410

3 ร า ศี หมอไก่ชี้ มีเ ก ณฑ์ พบเจอแต่ โชค ล าภ

ท่านผู้บารมีสูง.ท่านที่เ กิ ดในราศีเมถุน ในช่ วงที่ผ่านมาเหมือน เป็นช่วงที่เจ้าก ร ร มนายเว รตามเ ล่นงานอยู่เสมอ เพราะทำ ดีแล้วแต่ก็ ไม่มีใครเห็ น ช่วยเ หลือคนอื่นแล้ วเขาก็ทำ ลืมบุญ คุณเรา เรียกว่ามัก จะทำบุญ กับคนไม่ขึ้น ชีวิตหยุ ดนิ่งกับที่ ไม่มีความก้ าวหน้าเข้าม าในชีวิ ต เรียกได้ว่าแย่พอสมควร  แต่ห ลังจาก นี้ด ว งชะตาดีขึ้นมาก เรียกว่าด ว งมาฟ้าเปิดเ ลยก็ได้ ชีวิต ต่อจากนี้จะดีมาก นอกจากตั วคุณที่ทำ งานดัน ตัวเองแล้ว ยังมีผู้ ใหญ่ที่คอยเป็น กองหนุนดันคุ ณอีกแรง ทำให้คุณมีโ อกาสปร ะสบความ สำเร็จมาก ต่อจากนี้จะ จอแต่เ รื่ อ งดี อุปส รรคปัญหาในชีวิตจะคลี่ คลายไป หมดเวรหม ดก ร ร มเสียที

ท่านผู้บารมีสูง.ท่านที่เ กิ ดในราศีธนู สำหรับ ชาวรา ศีธนู ในช่วงที่ผ่านมา ท่านเจ อปัญ หาเ ยอะมาก ทั้งปัญ หาการงาน การเ งิ น สุขภา พ ความรัก เรียกว่าเ จอแบบครบ ถ้วนกระบ วนความ แม้ว่าจะไม่ โคม่าเท่ากั บราศีเมถุ น แต่ก็เรียกว่าพอสมควร เหมือ นเจ้า กร ร มนายเวรมาคอยเช็กบิล แต่ตอนนี้ ดีขึ้นมาก อุปสรรคปัญ หาค่อย คลี่คลา ยไปในทิศทางที่ดีขึ้น ด ว งชะตาพ ลิกจากร้ า ยกลาย เป็นดีมาก ดีทั้งเ รื่ อ งการงานและการเ งิ น แ ถมมีผู้ใหญ่ อุปถัมภ์อีกด้วย แต่ต้องรีบ เพราะด ว งผู้ใหญ่อุป ถัมภ์จะเริ่มซาลงใน ช่วงเดือนธั นวาคม แม้ว่าด ว งจะดีต่อเนื่อง แต่จะเหนื่อยหน่อยก็เท่านั้น

ท่านผู้บารมีสูง.ท่านที่เ กิ ดในราศีมีน สำหรับช าวราศีมีนนั้นมี เกณฑ์ที่จะ หมดเคราะห์หมด โศกก็จริง แต่ต้องใจเย็ น เพราะตอนนี้ จะยังมีปัญห าให้ต้อง แก้ไข มีความทุ กข์ความ เ ครียด พอส มควร แต่จะเริ่มดีในช่ว งเดือนพฤศ จิกายน ชาวรา ศีมีนมีโอกาสที่จะปร ะสบความสมหวังในเ รื่ อ งห น้าที่การงาน อย่างมาก อุปสรรคปัญ หาจะเริ่มคลี่คล ายไปในทางที่ดีขึ้น จะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานดี งานที่เป็ นหน้าเป็นตาขององค์กร แถมผู้ใหญ่จะเริ่มให้ความเมตตาอีกด้วย 

Load More Related Articles
Load More By tahug
Load More In ดวงชะตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

ค น เ กิ ด 3 วั น นี๊ จ ะรว ย มี ค นนำเ งิ นมาใส่มื อ

คนใจดี นำโ ช คมาให้.วันพุธ มีเกณฑ์ที่จะถูกส ลากร างวัล … …