Home ดวงชะตา 5 ด วง เค ย ลำ บา ก จาก นี๊ จะ รว ย ล้ นฟ้า

5 ด วง เค ย ลำ บา ก จาก นี๊ จะ รว ย ล้ นฟ้า

2 second read
0
0
23

ร าศีเมษ. โอกาสได้บ้านหลังใหม่.  การเ งินมีก ารขยั บขย ายกิจการให้เติบโต หรือจับมือเพื่อน ร่วมลงทุนธุร กิจใหม่ ทิศทางดีไปได้สวย และด้านการเ. งินก็เป็นผลดี ที่มีผู้สนับสนุนหรือหมุนเ งินได้ต ามแ ผนการเ งินเดิมก็พอ ดี การเ งินใหม่ก็ยังพอ มีมา มีโชคดี การงานเป็นโชคลาภ จับงานไหนได้ผลดีเป็นมาตรฐานได้เกินร้อ ย จะ เ สี่ย ง สลากรางวัล โชคดีอ ยู่หน้าไซต์งานหรือ กำลังชุลมุนวุ่นวายเคลียร์งานอ ยู่ พ่อค้าแม่ข า ย สลากหยิบยื่นเรียกขานก็ซื้อ เ สี่ย งไว้เป็ นโชคดีคุณเ ป็นพวกขยันทำมาหากินแบบหนักหน่วงมากเป็นพิเศษ และแน่นอนว่า มันส่งผลให้คุณมีรายรับมากขึ้น มา กขึ้นทุกเดือน

แต่ อย่ าลืมว่า มีรายรับมาก รายจ่ายก็มา กขึ้นเช่นกัน ด ว ง ของคุณในช่วงนี้กำ ลังไปได้สว ยเลยทีเดียว การงาน การเ งิน ความรัก ดีไปหมดทุกอย่ าง สุขภาพไม่เต็มร้อ ย เท่าไหร่ เป็นเพราะความขี้เกียจของตัวคุณเองนี่แหละ แน่นอนว่า ด ว ง คุณเป็ นผู้มีวาสนา ในปีหน้านั้นจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอคุณอ ยู่มีโอ กาสได้บ้านหลังให ม่ที่ใหญ่กว่าเดิม แ ช ร์ เก็บไว้ ขอให้เป็นดั่งคำทำนายด้ วยเถิด สาธุ

ร าศีมีน.ตกความย า กลำบ า ก.ความมีใจอารีอารอบ ความมี เมตต ากรุณาใจบุญ สุ นทาน เห็นอ กเห็นใจคนอื่น เข้ากับคนง่าย หวั่นไหวต่ออารมณ์ เจ้ายศเจ้าอย่ าง เจ้าระเบียบ รักความประณีต ชาวรา ศีมีน  เป็นคนที่ไม่ ต กความย าก ลำบ า กโดยทั่วไปจะมีนิ สั ยใจคอแปลกไปกว่าชาวรา ศีอื่น รักความสวยงาม รักความเรียบร้อ ยเป็นระเบียบ

เป็นคนมีอารมณ์หวั่นไหวง่าย อะไรนิดอะไรหน่อ ยก็คิดมาก คนรา ศีนี้ไม่มีพิ ษมีภัยกับใครคุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่ประสบปั ญ หาในการงาน เพราะการพย าย ามทำต ามหน้าที่โดยปราศจากความคิด พูดแ รง ได้ว่า การปกป้องตัวเองมากเกินไป การกลั วผิด กลัวพลาด กลั วความ ล้มเห ลว จะทำให้ไม่อาจเติบโ ตไปได้ การเรียนรู้ กับความผิดพลาดจะทำให้คุณมีประ สบการณ์ม ากกว่า ชีวิตทางการง านของคุณนั้น

ร าศีสิงห์.โชคลาภเข้ามาไม่ข า ด. อารมณ์ความรู้สึก จะมีแร งดึงดู ดมากต่อผลกำไรในการทำงาน ยิ่งคนที่ทำมาค้าข า ย ทำธุรกิจส่วนตัว จะรู้เลยว่าอารมณ์มีผลต่อ ย อ ด ข า ยอย่ างไร เป็นปีที่เด่นสำห รับคนทำก ารค้าออนไลน์ หรือเริ่มธุรกิจแนวใหม่ งานที่เจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ งานที่เล่นกับอา รมณ์ความรู้ สึก ของกิน ของประดับ ความรักความสัมพันธ์ จะได้โชคลาภเข้ามาอ ยู่ไม่ข า ด แต่งานที่ต้องพึ่งพา คนอื่น งานประจำ ในหน่วยงาน ของรัฐ งานที่อ ยู่กับองค์กรใหญ่ จะมีเหตุลู บหน้าปะจมูก ไม่มีควา มค ล่องตัว เท่าที่ควร แต่จะได้พ ลิกจังหวะในช่วงป ลาย ปี ที่ต้องร ะวั งให้มาก

ร าศีกุ มภ์. รวมของทรัพย์สิน. เ รื่อ งการเงิ น มีความอุดมสมบูรณ์มากๆ การเ งินเพิ่มพูน ผลตอบแทนจากน้ำพักน้ำแร ง อย่ างสมค่า และแร งสนับสนุนจากครอบครัวญาติพี่น้องด้วย สิ่งที่จะส่งเสริมการเ งินของคุณในปีนี้ คืออิทธิพลจากผู้ คนโดยรอบ คนใกล้ชิด พ่อแม่ ที่คอยอวยพร เ รื่องการงาน เรื่ อง เงิ น ความสัมพันธ์ที่มั่นคง

ทุนรองรังเดิม หรือทรัพย์มรดกในทุก รูปแบบหากคุณมีการสมร สหมั้นหม าย จะมีการหลอ มรวมของทรัพย์สิน หรือต่างช่วยเพิ่มพูนความมั่งคั่งข องกันและกัน จะหมายถึงการได้พบคู่ แท้ด้วย อ ยู่กันแล้วรุ่งเ รืองก้าวหน้าอย่ างมาก หากปีนี้คุณจะใช้เ งินกับเรื อนหอ การปลูกส ร้างบ้าน

ร าศีกันย์.เพิ่มสปีดตัวเอง การงานของคุณเ ด่นมากนะ และเน้นไปยังเ รื่อ งของการใช้ความคิดสร้างส ร ร ค์ การทำงานเชิงรุก และการจัดการสิ่งต่าง อย่ างเป็นระบบ อย่ างมีวินัย จุดอ่อน และจุดเด่นของคุณในปีนี้จะสัมพันธ์กับเ รื่อ งของเวลา หากคุณจัดการให้ดีแล้ว จะทำสิ่งต่าง ให้ลุล่วงได้ แนะนำให้เพิ่มสปีดตัวเอง อะไรที่ไม่ควร รอก็อย่ าช้า

อะไรที่ต้องรีบทำก่อนต ามลำดับความสำคัญ อย่ าพลาด สิ่งที่จะทำให้คุณเกิ ดปัญหาต ามมาภายหลังมาก คือ การทำอะไรล่าช้าเกินไป ควรบริหารจัดการให้ดี อย่ าประเมินผิด และอย่ าชะล่าใจ อุปส ร ร ค ทางการงานเป็นเ รื่อ งของเวลาความกระตื อรือร้นจะพาคุณไปหา ช่องทางเด่น และจะได้มิตรทางการงาน

Load More Related Articles
Load More By tahug
Load More In ดวงชะตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

ค น เ กิ ด 3 วั น นี๊ จ ะรว ย มี ค นนำเ งิ นมาใส่มื อ

คนใจดี นำโ ช คมาให้.วันพุธ มีเกณฑ์ที่จะถูกส ลากร างวัล … …